לתפילת משה בראש פרשתנו מקשה אברבנאל:

למה משתדל משה רבנו ע"ה כל כך על הכנסו לארץ ועל האריכו ימי חייו? האם לא היה יודע גודל מעלת נפשו ושבהפרדה מן הגוף תדבק בקונה ותהיה לה בעולם הנשמות עונג נפלא בלתי נערך ובלתי משוער עם העונג המושג אליה בהיותה עם הגוף?
ולמה אם כן היה בוחר בחיים הגשמיים האלה ובהכנסת הארץ יותר מאשר הסתופף בבית אלוהיו בעולם הנשמות?... ומי שנאמר בו (במדבר י"ב) "ותמונת ה' יביט" לא יכסוף לראיית יפי הרים ולתמונת הלבנון!

כיצד ניתן להשיב על שאלת האברבנאל?

ראו גם את תשובת בעל העקדה בגיליון תשי"ד.

הוספת תגובה א', 10/08/2008 - 15:04