ובכן, כמידי שבוע התכנסנו חבורת תלמידי ישיבת הסדר ועיינו בגיליונותיה השונים של נחמה ז"ל. ויכוח סוער התעורר שעה שהגענו אל הדברים הבאים:

 מח, כ"ב.

ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך.

רש"י מח, כ"ב:

ואני נתתי לך - לפי שאתה טורח להתעסק בקבורתי וגם אני נתתי לך נחלה שתקבר בה ואיזו זו שכם שנאמר (יהושע כד) ואת עצמות יוסף אשר העלו בנ"י ממצרים קברו בשכם:

שכם אחד על אחיך - שכם ממש היא תהיה לך חלק אחד יתירה על אחיך:

בחרבי ובקשתי - ... ד"א שכם א' הוא הבכורה שיטלו בניו שני חלקים ושכם לשון חלק הוא כתרגומו והרבה יש לו דומים במקרא (תהלים כא) כי תשיתמו שכם תשית שונאי לפני לחלקים (שם ס) אחלקה שכם (הושע ו) דרך ירצחו שכמה איש חלקו (צפניה ג) לעבדו שכם אחד:

2. כידוע אין רש"י מביא שני פירושים למלה, אלא אם כן לא נחה דעתו באף אחד משניהם, הסבר מהי חולשתו של כל אחד משני פרושי רש"י!

ובכן...ברור הוא הקושי הלשוני שבפירוש שכם=העיר שכם.

אך מה הקושי שרש"י מצא בפירושו כי  שכם=חלק נוסף, נחלה?

[[הועלו מספר סברות:

1.לא יתכן שיעקב מעניק ליוסף חלק נחלה נוסף שהרי איננו בכור!

(אך שאלה זו תישאל גם אם נגיד ששכם=העיר ממש,שנבוא ונאמר: מדוע שיקבל יוסף את העיר בנוסף על הנחלה המובטחת לו)

2. מהמילים "נתתי לך" משמע נתתי לך בדווקא (ואפילו לא לבניך) על כן קשה אם נפרש כי שכם=נחלה לבניו שהרי משמע מלשונו של יעקב כי ההבטחה היא ליוסף עצמו.]]

 

מה אתם אומרים?

הוספת תגובה א', 11/01/2009 - 15:15